ข้อกำหนดการใช้งาน

ความรับผิด
บรรดาข้อมูลและเอกสารที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง ไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือบกพร่องของเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต่อบุคคลใด ๆ สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม รวมทั้ง ค่าเสียหายอื่นใด อันเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้หรืออันเกิดจากการเข้าเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ รวมถึงการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญหายของโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นใดในระบบจัดการข้อมูลของผู้ใช้ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้เองที่จะต้องป้องกันตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ผู้ใช้เลือกใช้งานปลอดจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงต่อไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้นไม่ได้อยู่ในความควบคุมของไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง และไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปดังกล่าว รวมถึงการเชื่อมโยงใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้ดังกล่าวด้วย ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง ได้จัดทำการเชื่อมโยงเหล่านี้ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการที่เชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นไว้ในเว็บไซต์มิได้หมายถึงการที่ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง ให้การรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไว้ดังกล่าว